Kategorier
Uncategorized

Årsmøte 2023: Agenda og papirer

Styret innkaller til årsmøte i NTNU-BIL.

Styret har innen fristen 27. februar ikke mottatt saker som ønskes å tas opp på årsmøtet.

Agenda årsmøte (etter NIFs norm):

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av forretningsorden
 5. Valg av dirigent
 6. Valg av referent
 7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandling av årsberetning fra styret og grupper
  Kun følgende grupperapporter presenteres i detaljer:
  Fotball, Innebandy, Ski
 9. Behandling av regnskap i revidert stand
 10. Behandling av forslag og saker:
  Utgår – ingen saker innmeldt
 11. Fastsette medlemskontingent – Styret foreslår uendret 250 kr
 12. Fastsette treningsavgift – Utgår
 13. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett
 14. Behandling av bedriftsidrettslagets organisasjonsplan – Utgår
 15. Valg:
  15.1 Styreleder
  15.2 Nestleder
  15.3 Øvrige styremedlemmer – 2 stk: kasserer, styremedlem.
  (2 styremedlemmer ikke på valg)
  15.4 Varamedlem til styret. Ikke på valg
  15.5 Kontrollutvalg – To medlemmer, ikke på valg
  15.6 Kontrollutvalg – varamedlem
  15.7 Representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett
     Det foreslås at styret gis fullmakt til å oppnevne representanter
  15.8 Valgkomite – leder
  15.9 Valgkomite – medlem
  15.10 Valgkomite – varamedlem

Sakspapirer til årsmøtet:

Informasjon:

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

OBS: Hver gruppe må være representert. Viser til vedtak besluttet på tidligere årsmøte:  Grupper som ved årsmøtet ikke er representert (med minst én representant) vil få trukket 25 % fra gruppas budsjett.

Det serveres pizza og mineralvann fra kl. 15:45.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret

Oppdatert sist 4. mars 2023 og 12. mars