Kategorier
Uncategorized

Årsmøte 2022: Agenda og papirer

Styret innkaller til årsmøte i NTNU-BIL.

Styret har innen fristen 22. februar  mottatt to saker som ønskes å ta opp på årsmøtet, sak 10.

Agenda årsmøte (etter NIFs norm):

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av forretningsorden
 5. Valg av dirigent
 6. Valg av referent
 7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandling av årsberetning fra styret og grupper
  Kun følgende grupperapporter presenteres i detaljer: Badminton, Håndball og Golf.
 9. Behandling av regnskap i revidert stand
 10. Behandling av forslag og saker:

  10.1 Forslag om medlemsansvarlig i styret – fra styret.
  10.2 Forslag om styrehonorar – fra Jan Erik Kofoed.

 1. Fastsette medlemskontingent – Styret foreslår uendret 250 kr.
 2. Fastsette treningsavgift – Utgår.
 3. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett
 4. Behandling av bedriftsidrettslagets organisasjonsplan – Utgår
 5. Valg:
  15.1 Styreleder
  15.2 Nestleder – Utgår, ikke på valg.
  15.3 Øvrige styremedlemmer -Tre på valg, én (kasserer) ikke på valg.
  15.4 Varamedlem
  15.5 Kontrollutvalg – To medlemmer på valg, varamedlem ikke på valg

15.6 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett:  – Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter
15.7: Valgkomite – Leder

15.8: Valgkomite – Medlem.

15.9: Valgkomite – Varamedlem

Sakspapirer til årsmøtet:

Informasjon:

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

OBS: Hver gruppe må være representert. Viser til vedtak besluttet på tidligere årsmøte:  Grupper som ved årsmøtet ikke er representert (med minst én representant) vil få trukket 25 % fra gruppas budsjett.

Det serveres pizza og mineralvann fra kl. 15:45.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen  styret

Oppdatert 1. mars 2022, 17. mars 2022